Požarna preventiva

Požarna preventiva je širok pojem, ki vključuje različne dejavnosti z enakim ciljem, in sicer varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja.

Namen požarne preventive je v prvi vrsti preprečitev nastanka požara; v primeru nastanka požara pa hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija ter v primeru razširitve požara hitro in učinkovito posredovanje gasilskih in drugih služb.

S tem namenom je sprejeta vrsta požarnih predpisov in standardov, ki določajo ukrepe za zagotavljanje kvalitetne požarne varnosti. V osnovi se ti ukrepi delijo na organizacijske, gradbene, tehnične in tehnološke.

Gasilcem so zagotovo v interesu predvsem vsi tisti ukrepi, ki skrbijo, da bodo ustrezno urejeni vsi pogoji za hitro in učinkovito intervencijo. Ta del preventive, ki jo lahko imenujemo tudi gasilska preventiva, skrbi predvsem za to, da bodo ustrezno določene in označene intervencijske poti oziroma površine za gasilce ob zgradbah, ustrezno grajena in vzdrževana hidrantna omrežja, zagotovljeno kvalitetno obveščanje o izrednem dogodku, ustrezno izdelani požarni načrti ipd.

Seveda pa je pomembna naloga gasilcev tudi skrb za šibkejše in nekatere bolj ranljive skupine v naši družbi. Sem spadajo predvsem otroci, starejši, osebe s posebnimi potrebami ipd. Tu smo gasilci aktivni z ozaveščanjem, poučevanjem in usposabljanjem – zavedamo se tega, da lahko vsakdo z ustrezno vzgojo na področju varstva pred požarom pripomore k dvigu nivoja požarne varnosti.

Navedene naloge bomo dosegli, v kolikor se bomo na različne načine vključevali v projekte, katerih namen je zagotavljanje kvalitetne požarne varnosti. To pa lahko izvajamo na različne načine, in sicer s predavanji o preventivnih ukrepih, sodelovanjem na praktičnih vajah evakuacije in demonstracijah gašenja začetnih požarov, preventivnimi in drugimi pregledi oziroma podajanjem strokovnih mnenj in pripomb na izvedene ukrepe požarne varnosti, namenjene za hitro in učinkovito posredovanje.

Ne smemo pa pozabiti tudi na požarno varnost v bivalnih okoljih, kajti tovrstnih požarov je med požari na objektih statistično največ in posledično tudi največ žrtev, zato je potrebno z različnimi akcijami vzpodbujat višjo raven požarne varnosti v bivalnih okoljih predvsem z nasveti, demonstracijami, nastopi v medijih ipd. Enako velja pri požarih na avtomobilih in v podjetjih, kjer smo prav mi tisti, ki lahko strokovno usposobimo občane oziroma zaposlene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Vir: Komisija za preventivo – Gasilska Zveza Slovenije (gasilec.net)